بو گیر

  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • برای حذف انواع بوهای نامطبوع از جمله شاخص بو صنعتی، آمونیاک و شاخص بو محیطی، هیدروژن دی سولفید و سایر ترکیبات سمی همانند دی سولفید کربن میتوان از این فیلتر استفاده کرد

  از جمله ویژگی های این فیلترها به شرح زیر است:

  قابلیت جذب و حذف بخارات سمی و گاز های آلاینده از جمله اکسید های نیتروژن، اکسید های گوگرد و کربن مونوکسید از محیط

  قابلیت حذف ترکیبات آلی فرار شامل ترکیبات (ترکیبات آروماتیک که به صورت حلقوی هستند و ترکیبات آلیفاتیک که غالبا غیر حلقوی هستند) همچون گازهای بنزن، اتیل بنزن، تولوئن، زایلین، استایرن و متانول

  قابلیت حذف بوهای نامطبوع مانند گاز هیدروژن سولفید، آمونیاک و کربن دی سولفید از محیط

  قابل ذکر است فیلتر فوق توانایی حذف ویروسها، باکتری‌های سرسخت گرم مثبت و گرم منفی در شرایط تمیز و کثیف وفونگال ها (قارچ ها، کپک ها و مخمرها) در شرایط تمیز و کثیف