خدمات

خدمات بهداشت حرفه ای:

اندازه​ گیری و ارزشیابی عوامل زیان ​آور فیزیکی(صدا، نور، ارتعاش،فروسرخ، فرابنفش، میدان الکترومغناطیسی، ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی...) محیط کار

اندازه​ گیری و ارزشیابی عوامل زیان ​آور شیمیایی(فیوم​ های فلزی، آزبست، سلیس، آب صابون، هیدروکربن های آرماتیک، اسید​های معدنی، مواد معدنی، ایزوسیانات​ ها، حلال​ های آلی، آیروسل و ذرات معلق، محیطی و قابل استنشاق و قابل تنفس و...) محیط کار

اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان​ آور ارگونومیکی محیط کار

اندازه گیری و ارزشیابی عوامل ​زیان آور بیولوژیکی محیط کار

اندازه گیری شاخص ​های تنش گرمایی و استرس سرمایی

ارزیابی استرس روانی در محیط کار

برگزاری کلاس​ های آموزشی در سطح مقدماتی و پیشرفته

کنترل عوامل فیزیکی(صدا، ارتعاش...) و عوامل شیمیایی(تهویه صنعتی، کنترل بخارات و فلزات سنگین...)

 

 

خدمات ایمنی صنعتی:

ارزیابی ریسک به روش های مختلف

  طراحی و اجرای اطفاء و اعلام حریق براساس استاندارد انجمن ملی آتش نشانی آمریکا

نصب و راه اندازی سیستم های گاز یاب فسژن، ناکس ها و مواردی از این دست

ارزیابی ریسک ذاغه های مهمات

بازرسی از تجهیزات باربرداری و صدور گواهی

بازرسی از کارگاه و صدور گواهی

طراحی و اجرای تهویه و تصفیه صنعتی

پیاده سازی سیستم های مدیریتی

بازرسی ایمنی تجهیزات و تاسیسات با مجوز مرکز تحقیقات وزارت کار

برگزاری دوره های مختلف آموزشی ایمنی در محل کار

 

 

خدمات محیط زیست:

نمونه​​ برداری آب آشامیدنی، سطحی و زیرزمینی

نمونه برداری فاضلاب صنایع و پساب های صنعتی

نمونه برداری خاک

نمونه برداری دریاچه ها و دریاها

سنجش آلاینده های هوای پاک

سنجش و آنالیز صدای زیست محیطی

آنالیز گازهای خروجی دودکش

سنجش و آنالیز ارتعاش زیست محیطی

آنالیز گازهای خروجی دودکش

کلیه خدمات محیط زیست بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست می باشد

 

 

خدمات آزمایشگاهی:

آنالیز کیفی و کمی آلاینده های شیمیایی (گردوغبار، حلالهای آلی،فلزات سنگین(فیوم های فلزی)، هیدروکربن های آرماتیک، سیلیس، میست ها، آزبست)

آنالیز کیفی و کمی آب آشامیدنی، سطحی و زیرزمینی، فاضلاب صنایع وپساب های صنعتی

آنالیز کیفی و کمی خاک،آنالیز کیفی خاک های کشاورزی و ارائه روش های مناسب جهت اصلاح کیفیت

آنالیز تخصصی محلول های چیلرهای جذبی (ترکیبات لیتیم بروماید) و ارائه روش های اصلاح کیفیت

آنالیز ترکیبات موجود درصنایع معدنی و شیمیایی

آنالیز ترکیبات پلیمری و نفتی

آنالیز و تعیین ساختار و ارائه روش تهیه برای مواد وارداتی جهت تولید در داخل کشور

کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی

کارگاه های آموزشی مقدماتی و پیشرفته اپراتوری دستگاه های آنالیز