روش نمونه برداری اسید با متد NIOSH 7908

شنبه 30 بهمن 1400

روش نمونه برداری اسید با متد NIOSH 7908

دراین متد باید از هولدر دالونی استفاده شود. همینطور بلافاصله بعد از نمونه برداری توسط محلول آماده کربنات و بیکربنات فیلتر شستشو و در داخل فالون یا ظرف نماسب به آزمایشگاه ارسال شود. توجه داشته باشیم که شرایط ارسال نمونه و حمل و نقل مباطق ارستاندارد متد باشد.