آنالیز بیولوژیکی متابولیت بنزن در ادرار

شنبه 30 بهمن 1400

آنالیز بیولوژیکی متابولیت بنزن در ادرار

جهت نمونه برداری بیولوژیکی باید در انهای هرشیفت کاری باشد. بهتر است از تیمول جهت جذب بهتر متابولیت بنزن در ادرار استفاده شود. لازم به ذکر است متابولیت ترانس ترانس اسید موکونیک برای مواجهه های زیاد با بنزن مناسب می باشد.